สถิติการค้นหาคำศัพท์๒๐ อันดับสูงสุดของการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔


สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (สถิติสะสม)
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
กกเสา
๑๐๐,๔๒๓
กงวาน
๘๖,๓๗๗
กช-
๗๙,๕๙๓
กฎบัตรสหประชาชาติ
๗๔,๔๒๐
กฎเกณฑ์
๗๐,๐๘๘
กฎหมายพาณิชย์
๖๙,๒๓๒
กฐินัตถารกรรม
๖๖,๓๑๗
กดหัว
๖๓,๔๑๔
กตเวที
๖๓,๓๔๕
ก้นกบ
๕๙,๖๓๔
ก้นบุหรี่
๕๖,๖๑๘
ก้นหย่อน
๕๕,๕๔๐
ก่นโคตร
๕๕,๒๙๘
กบินทร์
๕๔,๒๓๑
กบเลือกนาย
๕๑,๙๑๙
กมณฑลาภิเษก
๕๐,๗๘๗
ก้มหัว
๔๙,๘๗๔
กรกฏ
๔๙,๔๐๑
กรณียกิจ
๔๙,๐๘๓
กระทะ
๔๘,๖๖๑

สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ย้อนหลัง ๑ วัน
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
ชาติ
๑๕๙
ด้วย
๑๒๓
ส่วน
๑๐๕
เนื้อ
๙๙
ข้อง
๙๑
ไทย
๙๐
เชื่อ
๘๕
เป็น
๘๕
ประชา
๗๙
กกเสา
๗๕
คง
๗๔
เลือด
๖๗
ไผท
๖๓
รัก
๖๐
กงวาน
๕๘
หม้าย
๕๗
มวล
๕๖
ทุก
๕๒
กช-
๕๑
กฎเกณฑ์
๕๑

๒๐ อันดับสูงสุดของการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔


สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (สถิติสะสม)
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
กะทะ
๖,๓๗๘
อีเมล
๖,๒๘๔
อินเทอร์เนต
๖,๒๔๖
แอปพลิเคชัน
๕,๘๑๘
อินเตอร์เน็ต
๔,๓๕๐
เว็บไซต์
๔,๒๔๙
เกมส์
๓,๘๗๙
แอปเปิล
๓,๖๖๘
ล็อค
๓,๕๐๗
ภัทร
๓,๔๙๓
อีเมล์
๓,๔๖๖
น็อต
๓,๔๖๑
วรรณ
๓,๒๙๙
วร
๓,๒๗๔
ปรากฎ
๓,๑๑๑
ดิจิทัล
๓,๐๕๕
แอพพลิเคชั่น
๓,๐๐๕
ผัดไท
๒,๘๙๘
ช้อปปิ้ง
๒,๘๒๑
คช
๒,๘๒๐

สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ย้อนหลัง ๑ วัน
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
ประชารัฐ
๓๖
สมณสาส์น
๒๙
เป็นประชารัฐ
๒๗
กระเพรา
๒๔
สถานสงเคราะห์
๑๘
ชาติพลี
๑๖
ดำรงค์
๑๖
ทุกส่วน
๑๖
อีเมล
๑๔
พรางตา
๑๔
พลางตา
๑๓
วรรณ
๑๓
ทารกรรม
๑๓
จุตปัจจัย
๑๓
ไทยนี้รักสงบ
๑๓
บัวเผื่อน
๑๒
คฤหัสถ
๑๒
ศาส
๑๑
ประเทศไทย
๑๑
เหงื่อโซม
๑๑